Openingstijden

open: di t/m zo: 10.00 - 17.00 uur
gesloten: 27 maart t/m 15 april

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een 'culturele ANBI'. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

ANBI Stichting Drents Museum

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de museum cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Publicaties Stichting Drents Museum
Het jaarverslag en de daarbij horende jaarrekening van de Stichting Drents Museum zijn hier in te zien.

WNT publicatie 2021 (afkomsting uit jaarrekening) - Drents Museum
Publicatieplicht ANBI 2021 - Drents Museum
Publicatieplicht ANBI 2020 - Drents Museum

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum

Doelstelling
Het steunen van het Drents Museum door aankopen van kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Begunstigers
Het aantal Vrienden bedroeg eind 2021 2294. De verdeling is als volgt:
Drosten: 22, Bijzondere Vrienden: 7, Vriend-Plus: 40, Vrienden: 891, Combi-Vrienden: 1334.

Bijzonderheden
Wegens het wereldwijde Coronavirus was het Drents Museum ook in 2021 meerdere periodes voor langere tijd gesloten. 
Geplande tentoonstellingen en activiteiten moesten worden uitgesteld of afgeblazen of vonden online plaats.

YOUNG Culture Club Drents Museum
In oktober 2021 is de YCC gelanceerd, speciaal voor jonge mensen tussen 25-45 jaar die hart voor de kunst hebben. 
De club valt onder de (financiële) verantwoording van de Stichting Vrienden Drents Museum. 
Margje Sijperda heeft namens de Vrienden DM zitting in het bestuur van de YCC.
            
Bestuurssamenstelling
Eind 2021 bestond het bestuur uit:
Mevrouw M.E.W.M. Sijperda-Rupert      (Margje)           voorzitter
De heer L. Drenth                                 (Berto)             penningmeester
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema           (Floortje)          secretaris
De heer T.M. van Dijk                           (Tom)               lid
Mevr. H.M. Sprik                                  (Lenneke)         lid
De heer F.J.R. van der Velden              (Frank)             lid
Mevrouw A. Veldkamp                          (Anja)               lid

In 2021 heeft het bestuur 4 keer vergaderd, waarvan twee keer online.
Algemeen directeur Harry Tupan, zakelijk directeur Annelies Meuleman, Ellen ter Hofstede (hoofd publiek & partners) en Marion Boersma (coördinator development) waren afwisselend namens het Drents Museum bij deze vergaderingen aanwezig.

Jaarvergadering
De jaarvergadering in april 2021 kon niet plaatsvinden vanwege de Coronamaatregelen en werd verplaatst naar september. De financiële stukken werden echter wel al in april aan de Vrienden voorgelegd en akkoord bevonden. Op de jaarvergadering van 11 september werd na 36 jaar afscheid genomen van voorzitter Meindert Doornbos. Namens het Drents Museum kreeg hij voor zijn verdiensten de Erepenning uitgereikt. Margje Sijperda werd benoemd als nieuwe voorzitter en in haar plaats werd Lenneke Sprik als bestuurslid benoemd, beiden voor een periode van vier jaar. 

Activiteiten 2021

  • Op 6 juli was er een webinar over “Van Gogh & grenzeloze vriendschappen” speciaal voor de Vrienden van het Drents Museum, het Groninger Museum en het Noordbrabants Museum. Hieraan deden 146 Vrienden mee.
  • Op 8 oktober kwamen 580 Vrienden naar de tentoonstelling “Viva la Frida!” over het leven en werk van de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo. Bezoekers kwamen gespreid tussen 16.00-22.00 uur.
  • Clubfeest “Fiësta de Frida!” op 30 oktober, lancering van de YOUNG Culture Club, het eerste event voor de Youngsters en andere gasten (200 bezoekers).           

Aankopen voor het Museum in 2021 
In 2021 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van:

  • Aris Kalaizis, Leipziger Schule schilderij Homeland (2020)
  • Rosemin Hendriks, zelfportret (2003) houtskool/conté
  • Siegfried Woldhek, viertal portretten (2016-2017), tekening/aquarel
  • Corinne von Lebusa, Leipziger Schule, 3 werken (2021) mixed media 
  • Zilveren Thora-schild uit de synagoge van Coevorden (1919). 

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl / Vrienden@drentsmuseum.nl 
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557

Bekijk hier het Jaarverslag en de Financiële stukken van Stichting Vrienden van het Drents Museum.

 

ANBI Steunfonds Drents Museum

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Publicaties Stichting Steunfonds

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Penningmeester 
De heer H. (Harmen) van Vliet
 
Secretaris 
De heer H. (Harry) Tupan

Bestuursleden
De heer H. (Harmen) van Vliet
De heer H.R. (Harry) Tupan

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335