Openingstijden en toeslag:

dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
(let op: KINK is niet open op zondag)

Gedurende Sprezzatura geldt een toeslag van
€ 5,00 op de normale entreeprijs.

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

ANBI Stichting Drents Museum
 

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de provinciale cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Jaarverslag en -rekening
Het jaarverslag en de daarbij horende jaarrekening van de Stichting Drents Museum zijn hier in te zien.

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum
 

Doelstelling 
Het steunen van het Drents Museum door aankoop van kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Begunstigers
Het Vriendental bedroeg eind 2017 2112. De verdeling is als volgt:
Drosten: 6, Bijzondere Vrienden: 30, VriendPlus: 44 , Vrienden: 1240, CombiVrienden: 792.

Bestuurssamenstelling
Tijdens de Jaarvergadering op 8 april 2017 werd de heer Frank van der Velden benoemd als algemeen bestuurslid. Hij trad aan vanwege het overlijden van bestuurslid Jan Berkhout op 6 oktober 2016. Bestuursleden Tom van Dijk en Margje Sijperda waren volgens het rooster aftredend doch herkiesbaar. De vergadering stemde in met hun herbenoeming.

Eind 2017 bestond het bestuur uit:

Voorzitter 
De heer M.G. Doornbos   

Penningmeester 
De heer L. Drenth  
 
Secretaris 
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema  

Leden
Mevrouw A. Veldkamp
De heer T.M. van Dijk
Mevr. M.E.W.M. Sijperda-Rupert
Dhr. F.J.R.  van der Velden

Mevrouw Annabelle Birnie (directeur tot 1 mei), de heer Harry Tupan (directeur vanaf 1 juni) en mevrouw Marion Boersma (development) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig.

In 2017 heeft het bestuur 4 keer vergaderd.

Jaarvergadering
De jaarvergadering op 14 april 2018 werd bijgewoond door 39 belangstellende Vrienden.
Zie hier de notulen van de jaarvergadering van 2018 en het jaarverslag over 2017.

Activiteiten 2017
-    Op zaterdagochtend 22 april konden de Vrienden t.g.v. de tentoonstelling The Great Liao
in 3 groepen, inleidingen bijwonen in de Abdijkerk en vervolgens op eigen gelegenheid de tentoonstelling bezoeken.
-    Op zaterdagmiddag 18 november werd de speciale preview voor de tentoonstelling The American Dream door 500 Vrienden goed bezocht. 
    
Aankopen en financiële bijdragen voor het Museum in 2017 

In 2017 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van:

- een olieverfschilderij van Théophile de Bock, Hunebed D6 bij Tynaarlo  (1851); 
- een schilderij uit 2017 van de hedendaagse realist Arnout van Albada (1968), Chocoladepudding
- een olieverfschilderij van E. van Drielst,  Drents Landschap met figuren (1807); 
- een olieverfschilderij van G.A. Mollinger (1836-1867) Boerin met koeien in Drents Landschap  en 
- een olieverfschilderij van J. van de Sande Bakhuyzen (1835-1925) Rustende koeienhoeder aan oever van door bomen omzoomde waterkant.

Financieel verslag
Bekijk hier de resultatenrekening en balans over 2017.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557
 

ANBI Steunfonds Drents Museum
 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Beleidsplan & jaarrekening
Het beleidsplan van de stichting en de jaarrekening over 2017 zijn hier te vinden.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag van de Stichting Steunfonds Drents Museum over 2017.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Penningmeester 
De heer H. (Harmen) van Vliet
 
Secretaris 
De heer H. (Harry) Tupan

Bestuursleden
De heer H. (Harmen) van Vliet
De heer H.R. (Harry) Tupan

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335