Openingstijden

Di t/m zo: 11.00 - 17.00 uur. Koop je ticket online!

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

ANBI Stichting Drents Museum
 

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de provinciale cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Jaarverslag en -rekening
Het jaarverslag en de daarbij horende jaarrekening van de Stichting Drents Museum zijn hier in te zien.

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum
 

Doelstelling 
Het steunen van het Drents Museum door aankoop van kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Begunstigers
Het Vrienden-tal bedroeg eind 2018 2153. De verdeling is als volgt: 
Drosten: 12, Bijzondere Vrienden: 32, Vriend-Plus: 41, Vrienden: 790, Combi-Vrienden: 1278. 

Bestuurssamenstelling
Tijdens de Jaarvergadering op 14 april 2018 werd mevrouw Anja Veldkamp met algehele instemming benoemd als bestuurslid. Zij werd na een sollicitatieoproep voorgedragen door het bestuur. Zij trad aan vanwege het beëindigen van bestuurslidmaatschap van mevrouw Kea Homan. 

Eind 2018 bestond het bestuur uit: 
De heer M.G. Doornbos voorzitter 
De heer L. Drenth penningmeester 
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema secretaris 
Mevrouw A. Veldkamp lid 
De heer T.M. van Dijk lid 
Mevrouw M.E.W.M. Sijperda-Rupert lid 
De heer F.J.R. van der Velden lid 

In 2018 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. 

De directeur de heer Harry Tupan, mevrouw Marion Boersma (development) en mevrouw Ellen ter Hofstede (hoofd publiek & partners) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig. 

Jaarvergadering
De jaarvergadering op 14 april 2018 werd bijgewoond door ruim 30 belangstellende Vrienden. 
Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Kea Homan. Zij maakte 40 jaar lang deel uit van het bestuur en kreeg voor haar inzet de Erepenning van het Drents Museum uitgereikt door directeur Harry Tupan. 

Zie hier de notulen van de jaarvergadering van 2018 en het jaarverslag over 2018.

Activiteiten 2018
- Op 29 maart kwamen 240 Vrienden de nieuwe aanwinst De Drentse Madonna van Jozef Israëls bewonderen en luisteren naar het bijzondere verhaal van conservator Annemiek Rens over de speurtocht naar dit schilderij. 
- Op zaterdagmiddag 16 juni konden bijna 500 Vrienden t.g.v. de tentoonstelling Iran, bakermat van de beschaving, in groepen inleidingen bijwonen en vervolgens op eigen gelegenheid de tentoonstelling bezoeken. 
- Op zaterdagmiddag 15 december kwamen opnieuw zo’n 500 Vrienden naar het Drents Museum voor inleidingen over en de preview van de tentoonstelling Nubië, land van de zwarte farao’s. 
    
Aankopen en financiële bijdragen voor het Museum in 2018

In 2018 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van: 
- De Drentse Madonna van Jozef Israëls, olieverf op doek (1892-1893), inclusief de restauratiekosten en 
- De schilder en zijn model (1968) tweeluik, olieverf op doek, van de hedendaagse figuratieve schilder Matthijs Röling

Financieel verslag
Bekijk hier de resultatenrekening en balans over 2018.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557
 

ANBI Steunfonds Drents Museum
 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Beleidsplan & jaarrekening
Het beleidsplan van de stichting is hier in te zien.
De jaarrekening over 2019 is hier te vinden.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag van de Stichting Steunfonds Drents Museum over 2019.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Penningmeester 
De heer H. (Harmen) van Vliet
 
Secretaris 
De heer H. (Harry) Tupan

Bestuursleden
De heer H. (Harmen) van Vliet
De heer H.R. (Harry) Tupan

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335