Navigatie overslaan

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een 'culturele ANBI'. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI Stichting Drents Museum

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de museum cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Jaarverslagen en jaarrekeningen
Klik hier voor de jaarverslagen en jaarrekeningen.

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum

Doelstelling
Het steunen van het Drents Museum door aankopen en kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Begunstigers
Het aantal Vrienden bedroeg eind 2023: 2362.
De verdeling is als volgt: Drosten: 30, Bijzondere Vrienden: 10, Vriend-Plus: 37, Vrienden: 912, Combi-Vrienden: 1333 en Young Culture Club: 40.

Bestuurssamenstelling

Eind 2023 bestond het bestuur uit: 

Mevrouw M.E.W.M. Sijperda - Rupert Voorzitter
De heer L. Drenth Penningmeester en plv voorzitter
Mevrouw F.J. de Lange - Hollema Secretaris
De heer T.M. van Dijk Lid
Mevrouw H.M. Sprik Lid
De heer F.J.R. van der Velden Lid
Mevrouw A. Veldkamp Lid

In 2023 heeft het bestuur 4 keer vergaderd, algemeen directeur Harry Tupan, zakelijk directeur Annelies Meuleman en Marion Boersma (afdeling partnerships) waren afwisselend namens het Drents Museum bij deze vergaderingen aanwezig.

Jaarvergadering
De Jaarvergadering vond plaats op zaterdag 6 mei, er waren 80 Vrienden aanwezig. Op de vergadering werd ingestemd met de herbenoeming van bestuurslid Anja Veldkamp voor een periode van vier jaar.

Activiteiten 2023

Vrienden:

 • Na de jaarvergadering op 6 mei waren bijna 450 Vrienden, in 3 groepen bij de inleiding en het bezoek aan de tentoonstelling Menyala, de buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe aanwezig. Er waren deze middag voor de Vrienden optredens in de vorm van spoken word en een optreden van een gitaarduo. De combinatie Jaarvergadering en dit Vriendenontvangst beviel goed.
 • Op zaterdag 9 september bezochten ruim 560 Vrienden in 4 groepen de inleiding en preview van Op reis met Vincent - Van Gogh in Drenthe.
 • In juni maakten 17 Vrienden een reis naar Napels in het kader van de tentoonstelling over Pompeï.

Young Culture Club:
In 2023 had de YCC vier events:          

 • Op 25 maart gingen 17 Youngsters naar de kunstbeurs- en collectie van Grietinus Harms: “Kunst aan het Hof” (Hof van Saksen Nooitgedacht).
 • Op 12 mei kregen 18 Youngsters uitleg bij de tentoonstelling Menyala, de buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe.
 • Op 1 oktober bezochten 15 leden van de YCC de collectie van kunstverzamelaars Ger Dam en Wilma Kuiper in Loppersum.
 • Op 8 december kregen 25 Youngsters een toelichting van hoofdconservator Annemiek Rens op de tentoonstelling Op reis met Vincent, van Gogh in Drenthe en bewonderden zij de nieuwe aankoop: 3 houtsneden van Eline Brontsema in bijzijn van de  kunstenaar zelf.

Drosten:

 • Op 26 november hadden 15 Drosten een High Tea met Vincent van Gogh. Tijdens de High Tea vertelde hoofdconservator Annemiek Rens over haar onderzoek naar de Drentse periode van Vincent van Gogh, waarna de tentoonstelling Op reis met Vincent - van Gogh in Drenthe werd bezocht.

Aankopen voor het Museum in 2023
In 2023 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van werken van:

 • Suze Robertson (1855-1922), twee olieverfschilderijen, “Binnenplaats” (1905) en “Twee oude huizen” (1911-1912).
 • Floris Hovers (1976) ruimtelijk werk “Weerspiegeling”.
 • George Breitner (1857-1923), olieverf “Vrouw op een akker”, geschilderd in 1885 in Drenthe.
 • Gert Sennema (1962), beeld, een zelfportret uit wilgenhout.
 • Paul Joseph Constantin Gabriël (1828-1903), olieverfschilderij “Schaapskooien in Drenthe”.
 • Erasmus Bernhard van Dulmen Krumpelman (1897-1987), olieverfschilderij “Gezicht vanaf de Brink”  (Assen).
 • Eline Brontsema (1988), drie houtsneden, geschonken namens de Young Culture Club van het DM.

Werkgroep Stichting Vrienden Drents Museum
In 2023 is er een werkgroep opgericht waar bestuursleden van de Stichting Vrienden DM vertegenwoordigd zijn en medewerkers van het Drents Museum. Deze werkgroep heeft ten doel om verschillende processen in kaart te brengen, waaronder de vriendenadministratie. Het doel is voornamelijk om deze processen op een efficiëntere wijze te organiseren waarbij de nadruk van de functie van de secretaris en penningmeester in de toekomst meer komt te liggen op het beheer. 

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl / Vrienden@drentsmuseum.nl 
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557

ANBI Stichting Steunfonds

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Bestuurssamenstelling

De heer K.A. (Karel) Groen Voorzitter
De heer H. (Harmen) van Vliet Penningmeester
De heer H. (Harry) Tupan Secretaris
De heer H. (Harmen) van Vliet Bestuurslid
De heer H.R. (Harry) Tupan Bestuurslid

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335