Navigatie overslaan

Alge­me­ne voorwaarden

Het Drents Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, evenals de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

In het Drents Museum gelden huisregels en officieel vastgestelde bezoekersvoorwaarden. De complete tekst van de bezoekersvoorwaarden is hieronder te lezen.

1. Algemene bepalingen: definities

1.1 In de algemene bezoekersvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis.

 • Museum: De stichting ‘Stichting Drents Museum’, die conform haar doelomschrijving het Museumgebouw beheert en exploiteert, plaatselijk bekend als ‘het Drents Museum’.
 • Museumgebouw: Het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) voor het publiek opengesteld en onderdeel uitmakende van, dan wel behorende bij, de gebouwen plaatselijk bekend als ‘het Drents Museum’.
 • Bezoeker: Eenieder die het Museumgebouw betreedt.
 • Entreebewijs: Een geldig entreebewijs dat de Bezoeker tijdens reguliere openingstijden of aan Bezoeker kenbaar gemaakte tijdvakken, de toegang verschaft tot de publieke ruimten in het Museumgebouw.
 • Groep: Twee of meer Bezoekers waarvoor een rondleiding is geboekt of tenminste tien Bezoekers die gezamenlijk een Museumgebouw bezoeken.
 • Product(en): Elk product dat het Museum aanbiedt en verkoopt.
 • Overeenkomst: Een overeenkomst voor de aankoop en levering van Producten of een Entreebewijs.
 • Bezoekersvoorwaarden: Deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 • Aanbieding: Iedere aanbieding van het Museum voor de aankoop en levering van Producten of een Entreebewijs.
 • Functionaris: Een als zodanig herkenbare natuurlijk persoon, aangewezen door en werkzaam voor het Museum

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Bezoekersvoorwaarden gelden voor alle Bezoekers.

2.1.1 Afwijkingen van de Bezoekersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3. Toegang Museumgebouw

3.1 Een Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Museumgebouw te betreden op vertoon van een geldig Entreebewijs.

3.2 Een Entreebewijs verliest zijn geldigheid na het verloop van de op het Entreebewijs vermelde datum of tijdvak.

3.3 De Bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het Entreebewijs en eventueel de kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs (waaronder Museumkaart en Vriendenloterij VIPkaart),  in combinatie met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de Functionarissen. Het Entreebewijs en eventuele kortingskaarten dienen te worden getoond elke keer dat het Museumgebouw wordt betreden. Indien bezoeker geen kortingskaart kan tonen, terwijl van tevoren wel een Entreebewijs met korting is gekocht, zal het Museum de Bezoeker de reguliere prijs of toeslag van de entree in rekening brengen.

3.4 Het Drents Museum behoudt zich het recht voor iedere bezoeker en bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van kleding, tassen of andere bagage door een Functionaris. Een bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan toegang tot het Museumgebouw worden geweigerd en heeft geen recht tot restitutie van de toegangsprijs.

3.5. Een Bezoeker kan de toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd wanneer:

 1. het Entreebewijs, de kortingskaart of de voucher van de Bezoeker niet is verkregen van het Museum of een andere daartoe door het Museum bevoegd verklaarde instantie;
 2. hij/zij onder kennelijke invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daaraan gelijk te stellen stoffen verkeert;
 3. hij/zij de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 4. hij/zij met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het Museumgebouw wenst te betreden;
 5. hij/zij zich desgevraagd niet wenst te identificeren;
 6. hij/zij gezichtsbedekkende kleding draagt en niet bereid is bij binnenkomst zijn/haar gezicht voor identificatiedoeleinden te tonen;
 7. hij/zij niet bereid is mee te werken aan een visitatie van dragers van handbagage zoals tassen, kleine rugzakken en kinderwagens.

3.6 Het Museum is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen:

 1. aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening;
 2. in het geval van een calamiteit, aan een door het Museum noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museumgebouw;
 3. wanneer dat in het kader van een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

3.7 Het Museum zal een Bezoeker, zo goed als redelijkerwijs mogelijk, informeren over:

 1. gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Museumgebouw en/of
 2. door het Museum georganiseerde tentoonstellingen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of (her)inrichtingswerkzaamheden aan of van (delen van) het Museumgebouw. Een Bezoeker kan hieraan geen rechten ontlenen.

3.8 Het meenemen van (rug)tassen (groter dan A4-formaat), paraplu’s, jassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (buggy’s uitgezonderd), stoffen en voorwerpen die letsel en/of schade aan personen en objecten kunnen toebrengen en het bij zich hebben van andere grote objecten is niet toegestaan. Deze objecten dient een Bezoeker achter te laten in de garderobe van het Museumgebouw. Objecten van een grotere omvang (groter dan 30x30x15cm) kan het Museum weigeren te bewaren.

 

4. Verblijf in het Museumgebouw

4.1 Het bezoek van Bezoeker aan het Museumgebouw is voor eigen rekening en risico.

4.2 Een Bezoeker dient zich te gedragen in overeenstemming met de Bezoekersvoorwaarden alsmede zich te houden aan aanwijzingen en instructies gegeven door Functionarissen.

4.3 Indien, naar het oordeel van het Museum, een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met de Bezoekersvoorwaarden, kan hem of haar de verdere toegang tot het Museumgebouw worden ontzegd, zonder dat het Museum tot vergoeding van enige schade of tot restitutie is gehouden.

4.4 Wanneer een Bezoeker herhaaldelijk in strijd handelt met de Bezoekersvoorwaarden of door de Functionaris gegeven aanwijzingen en instructies, kan het Museum hem/ haar de toegang tot het Museumgebouw voor bepaalde tijd ontzeggen. Een besluit tot ontzegging van de toegang tot het Museumgebouw wordt door het Museum aan de Bezoeker bekendgemaakt, zonder dat de Bezoeker recht heeft op vergoeding van de kosten van het Entreebewijs of eventueel andere gemaakte kosten.

4.5 Bezoekers jonger dan veertien jaar mogen het Museumgebouw uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige bezoeken. Ouders en begeleiders zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van vorenbedoelde Bezoekers jonger dan veertien jaar. Zij zien er, onder meer, op toe dat de Bezoekers jonger dan veertien de tentoongestelde objecten niet aanraken.

4.6 Begeleiders van Groepen zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hen begeleide Groep. Zij dienen de Groepen te begeleiden gedurende het bezoek aan het Museumgebouw en zich te richten naar de instructies van de Functionaris. Zij zien er, onder meer, op toe dat de door hen begeleide Bezoekers de tentoongestelde objecten niet aanraken.

4.7 Voor basisscholen geldt, dat per Groep met een grootte tot aan vijftien leerlingen tenminste twee volwassen begeleiders aanwezig moeten zijn. Voor middelbare scholen dient per Groep met een grootte van vijftien leerlingen tenminste één volwassen begeleider aanwezig te zijn. Het Drents Museum kan de toegang weigeren aan Groepen die niet voldoen aan het in dit artikel 4.7 voorgeschreven aantal begeleiders.

4.8 Bij rondleidingen geldt een maximum van twintig Bezoekers per Functionaris

4.9 Het is een Bezoeker niet toegestaan om in het Museumgebouw:

 1. aan een andere Bezoeker goederen van welke aard dan ook aan te bieden, al dan niet tegen betaling;
 2. andere Bezoekers opzettelijk en/of langdurig de weg te versperren en/of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere Bezoekers te hinderen door middel van geluidsoverlast, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het gebruik van mobiele telefoons en mobiele geluidsapparatuur;
 4. te rennen, gillen en roken in het Museumgebouw;
 5. (huis)dieren mee te nemen, waarvan uitgezonderd hulpdieren (zoals een blindengeleidehond);
 6. wettelijke verboden genotsmiddelen bij zich te hebben alsmede tot zich te nemen in het Museumgebouw;
 7. etenswaren en consumpties te nuttigen, behalve de in de daartoe door het Museum aangewezen ruimtes van het Museumgebouw;
 8. naar het oordeel van een Functionaris, gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder in ieder geval begrepen, maar niet daartoe beperkt tot: natte kleding, paraplu’s of grote tassen (groter dan A4-formaat), rugzakken, draagzakken en objecten, al dan niet uitvouwbaar, tot een omvang van formaat (30x30x15cm). Dergelijke (gevaarlijke) voorwerpen of stoffen dienen te worden afgegeven/achtergelaten op een door een Functionaris aan te wijzen plaats;
 9. kunstwerken aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan;
 10. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal zoals vitrines, belichting en schotten aan te raken dan wel weg te nemen;
 11. zich voort te bewegen op scootmobiels die breder zijn dan 110 cm,  segways, hooverboards, smart balance wheels, rolschaatsen, skateboards, voetsteps, of vergelijkbare vervoersmiddelen;
 12. fysieke en/of visuele afscheidingen te overschrijden;
 13. zonder uitdrukkelijke toestemming van het Museum zelf rondleidingen te verzorgen.

4.10 Bezoekers, ouders van minderjarige Bezoekers en begeleiders van Groepen zijn aansprakelijk voor iedere schade die een Bezoeker onder hun of zijn verantwoordelijkheid veroorzaakt.

4.11 In delen van het Museumgebouw waar dit specifiek is aangegeven mag niet worden gefotografeerd of gefilmd. Voor de overige delen geldt dat fotograferen en het maken van film- en geluidsopnames alleen voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits geen flitsapparatuur, lampen of statieven worden gebruikt en het geen hinder voor andere Bezoekers oplevert. Alléén met schriftelijke toestemming van het Museum mag er voor commerciële doeleinden opnames gemaakt worden in het Museumgebouw. Wordt deze toestemming gegeven dan dient de aanvrager zichtbaar een bezoekersbadge te dragen, zodat deze herkenbaar is voor andere Bezoekers. Het is Bezoekers nimmer toegestaan beeldopnames van andere Bezoekers of Functionarissen te maken.

4.12 Het Museum kan een Bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een ander museum een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of zich op andere wijze heeft misdragen, de toegang tot het Museumgebouw voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen.

4.13 Er is cameratoezicht in en rondom het Museumgebouw. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van de Bezoekers, de voorwaarden in het Museumgebouw en de Functionarissen. Het cameratoezicht wordt uitgevoerd conform de voorwaarden uit de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Camerabeelden worden gedurende 10 dagen bewaard en indien noodzakelijk geacht en overgedragen aan de Politie.

4.14 In geval van calamiteiten, is het Museum gerechtigd de deuren van het Museumgebouw te sluiten en de Bezoekers naar buiten te leiden. Iedere Bezoeker kan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan onderzoek van tassen, wagens en andere voorwerpen door of namens een Functionaris van het Museum. Een Bezoeker die zijn medewerking hieraan weigert, dient zich te legitimeren aan deze medewerker voordat hij/zij het Museumgebouw verlaat.

4.15 Het Museum laat regelmatig foto- en videoreportages maken in het Museumgebouw. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publiciteits- en/of commerciële doeleinden, wereldwijd en op welke wijze en via welke media en technologieën dan ook, in eigen producties of producties die met toestemming van het museum verschijnen. Bij het maken van foto’s voor publiciteitscampagnes zal het museum er alles binnen redelijkheid aan doen om de Bezoeker onherkenbaar te portretteren of zal het expliciet om toestemming vragen.

Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen openbaarmaking en verwerking van beeldmateriaal waarop hij/zij herkenbaar is, kan hij of zij dit bij het Museum kenbaar maken. 

4.16 Het is in de tuin behorende bij het Museumgebouw niet toegestaan om te fietsen, te barbecueën en/of een open vuur te maken.

 

5. Restitutie en herroeping

5.1 Het Museum restitueert de door de Bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de Bezoeker het Museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een werkelijke calamiteit waardoor het Museumgebouw geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Een Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het Entreebewijs buiten het Museumgebouw.

5.3 Indien een Bezoeker geen gebruik maakt van een van tevoren aangekocht Entreebewijs is dit voor eigen rekening en risico. Dit is ook het geval indien het Entreebewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd of een bepaalde datum.

5.4 Een verlopen en ongebruikt Entreebewijs kan niet geruild worden voor een nieuw en geldig Entreebewijs. Evenmin vindt in een dergelijk geval restitutie plaats.

5.5 Restitutie is niet mogelijk voor klachten van een Bezoeker met betrekking tot:

 1. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum;
 2. psychische gevolgen door het zien van kunstwerken of objecten die door de Bezoeker als schokkend worden ervaren;
 3. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 4. een aanpassing van de reguliere openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of een calamiteit;
 5. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers door, onder meer, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 6. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan, of een verbouwing of (her)inrichting van, het Museumgebouw;
 7. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museumgebouw;
 8. overlast of ongemak veroorzaakt door (grote) drukte;
 9. het achteraf aantonen van het bezit van een kortingskaart, na aankoop van een Entreebewijs;
 10. overlast in de omgeving van het Museum door werkzaamheden-, activiteiten- of wegafsluitingen door derden.

5.6 Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop van een Entreebewijs voor een dienst op het gebied van vrijetijdsbesteding wanneer een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

 

6. Aansprakelijkheid van het Museum

6.1 Het Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Museumgebouw overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting de Bezoeker zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumgebouw en/of door het Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Museum potentiële Bezoekers over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan echter nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

6.2 Voor schade ontstaan als gevolg van door het Museum en/of derden aan een Bezoeker verstrekte prijsopgave, gedane mededelingen of anderszins verstrekte informatie is het Museum nimmer aansprakelijk.

6.3 Tenzij een Bezoeker aantoont, dat schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van het Museum, is het Museum of zijn door het Museum ingeschakelde derden, onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens een Bezoeker voor schade of verlies van wat voor soort dan ook, geleden in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan. In geen geval is het Museum aansprakelijk voor door een Bezoeker in dat verband geleden indirecte schade.

6.4 Het Museum is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door een Bezoeker als gevolg van of veroorzaakt door:

 1. een niet toerekenbare tekortkoming van het Museum in de nakoming van de Overeenkomst zoals genoemd in artikel 7 van deze Bezoekersvoorwaarden (“Overmacht”);
 2. een inbreuk op een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van een derde verband houdende met de Producten die zijn geleverd;
 3. het niet opvolgen van de door een Functionaris gegeven instructies en het niet naleven van de Bezoekersvoorwaarden;
 4. andere Bezoekers;
 5. het in bewaring nemen door het Museum van goederen van de Bezoekers.

6.5 In het geval van aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel 6, is de omvang van die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van:

 1. het bedrag van de ter zake daadwerkelijk betaalde toegangsprijs vermeerderd met de daadwerkelijk gemaakte reiskosten of;
 2. het door de verzekeraar van het Museum aan het Museum ter zake uitbetaalde bedrag, of;
 3. het bedrag van de ter zake van een schade door het Museum van een derde verkregen vergoeding, waarbij de omvang van de aansprakelijkheid van het Museum in een concreet schadegeval beperkt is, tot het laagste bedrag, van de hierboven onder a. tot en met c. bedoelde bedragen.

 

7. Overmacht

7.1 Het Museum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming zijnerzijds die het gevolg is van overmacht. Het Museum kan zich in ieder geval op overmacht beroepen bij de aanwezigheid van omstandigheden, die het uitvoeren van de Overeenkomst door het Museum, tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.

7.2 Onder omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel 7 worden, onder meer, begrepen natuurrampen, stakingen en blokkades, terroristische aanslagen, elektriciteitsstoringen, storingen van ICT(-infrastructuur), bouwoverlast, overheidsmaatregelen, pandemieën en quarantaines.

 

8. Gevonden voorwerpen

8.1 De door een Bezoeker in het Museumgebouw gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de informatiebalie van het Museum.

8.2 Het Museum zal zich redelijkerwijze inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvoor zich, binnen zes (6) maanden na een afgifte als bedoeld in lid 1 van dit artikel 8, geen eigenaar of rechthebbende bij het Museum heeft gemeld, zullen worden vernietigd of worden overgedragen aan een organisatie die zich inzet voor een goed doel, een en ander ter beoordeling van het Museum.

8.3 Een eigenaar of rechthebbende heeft de keuze het gevonden voorwerp of zelf af te halen of onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.

 

9. Klachten

9.1 Een Bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering schriftelijk of per e-mail indienen door een mail te sturen naar info@drentsmuseum.nl. De klacht van Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

 

10. Algemene bepalingen

10.1 Als een bepaling van de Bezoekersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Bezoekersvoorwaarden geldig en van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk overeenkomt met de inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

10.2 Het Museum is gerechtigd zijn verplichtingen die voortvloeien uit bepalingen in de Bezoekersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk door gekwalificeerde derden laten uitvoeren.

 

11. Verwerking persoonsgegevens

11.1 Het Museum verwijst de Bezoeker naar de privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen. 

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de Overeenkomst en deze Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Overeenkomst en de Bezoekersvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Assen, tenzij een andere rechtbank krachtens dwingend recht bevoegd is kennis te nemen van een dergelijk geschil.

 

13. Ter inzagelegging

13.1 Deze bezoekersvoorwaarden van het Drents Museum zijn vastgesteld door de directie en zijn gepubliceerd op www.drentsmuseum.nl. Ze liggen tevens ter inzage bij de entree van het Museum en de dienstentree. Je kunt hier de PDF van de Bezoekersvoorwaarden downloaden

Directie
Stichting Drents Museum
2021