Openingstijden

T/m 7 okt, di t/m zo: 11.00 - 17.00 uur
Vanaf 8 okt, ma t/m zo: 10.00 - 18.00 uur, 
vr: 10.00 - 22.00 uur
Tickets uitsluitend online verkrijgbaar

+

Menu

Algemene bezoekers voorwaarden

In het Drents Museum gelden officieel vastgestelde bezoekersvoorwaarden. De complete 
tekst van deze voorwaarden is hieronder te lezen. 

De voorwaarden voor publieksactiviteiten zijn hier in te zien.

Graag meer weten over de Privacy Policy van het museum? Klik dan hier

Inleiding

Het Drents Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Drents Museum georganiseerde tentoon-stellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Drents Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder 'het museum' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, beveiligers en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Drents Museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuinen, depot en dependances.

Artikel 1.3
Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Drents Museum een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door of in het Drents Museum wordt georganiseerd.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Drents Museum en een bezoeker. 

Artikel 1.5
Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door het Drents Museum worden ingeschakeld.

Artikel 1.6
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door het Drents Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Drents Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Drents Museum is verspreid. Het Drents Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2.
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, beveiligers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt. 

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. 
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Drents Museum of een daartoe door het Drents Museum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het Drents Museum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Verblijf in het museumcomplex     

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden, de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen en de bezoekvoorwaarden te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare functionarissen van het Drents Museum, beveiligers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Drents Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. Het Drents Museum hanteert de regel 1 begeleider op 7 leerlingen, ongeacht basis- of voortgezet onderwijs. 

Artikel 3.3
In gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een (leidinggevende) functionaris van het Drents Museum inzage verlangen (visitatie) in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage, karren, kinderwagens, buggy’s en invalidenwagens. 

Artikel 3.4
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren.
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Drents Museum evenwel expliciet worden toegestaan.
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden of hulphonden (in opleiding) betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden.
 5. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex tenzij daartoe door de Directie uitdrukkelijk toestemming is gegeven.naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Drents Museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen. Het betreft:
  - geweren, vuur- en schietwapens of ieder ander voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel- of zaakschade kan worden toegebracht
  - puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel- of zaakschade kan worden toegebracht
  - stompe voorwerpen waarmee letsel- of zaakschade kan worden toegebracht.
  - ontplofbare en ontvlambare stoffen
  - chemische en toxische stoffen
  - flessen of flesjes met vloeistoffen
 6. Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien de bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het Drents Museum ontzegd.
 7. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. De bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
 8.  Wandelstokken, paraplu's of grote tassen en rugzakken kunnen worden afgegeven op een door het Drents Museum aan te wijzen plaats.
 9. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Drents Museum op ongewenste wijze gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, en rugdragers voor kinderen. 
 10. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.
 11. zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Drents Museum zelf rondleidingen te verzorgen.
 12. zich op skates of fiets te bewegen.
 13. open vuur te maken en alcohol te gebruiken het laatste uitgezonderd in het Museumcafé.
 14. te roken uitgezonderd op de door het Drents Museum daartoe aangewezen plaatsen.

Artikel 3.5
In delen van het gebouw waar dit specifiek is aangegeven mag niet worden gefotografeerd of gefilmd. Voor de overige delen geldt dat fotograferen en het maken van video- en/of filmopnames is toegestaan mits geen flitsapparatuur, lampen of  statieven worden gebruikt. Eventueel kan  schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de directie van het Drents Museum. Wordt deze toestemming gegeven dan dient de aanvrager een bezoekersbadge te dragen. 

Artikel 3.6
Onverlet het in 3.5 bepaalde mogen in het Drents Museum gemaakte foto's, video- en/of filmopnames slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van het Drents Museum. Voor gebruik gelden de vastgestelde tarieven.

Artikel 3.7
Het Drents Museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 3.8
Om reden van beveiliging dient de bezoeker identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het Drents Museum ontzegd.

Artikel 3.9
Er is cameratoezicht in het Drents Museum. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 3.10
De bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade.

Artikel 3.11
In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een voorwerp uit de collectie van het Drents Museum, een aanslag of geweld van een andere orde, is het Drents Museum gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De bezoeker kan dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie conform artikel 3.3. De bezoeker die zijn medewerking weigert, zal worden verzocht om overlegging van een legitimatiebewijs alvorens hij het Drents Museum verlaat

Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Het Drents Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Drents Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Drents Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Drents Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhouds-werkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen. 
 
Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Drents Museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
a.     klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Drents Museum;
b.     klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;  
c.     klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.
f.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op een zodanig grote publiekstoeloop dat het museum slechts ten dele of gedurende een beperkte tijd kan worden bezocht zulks ter beoordeling van de directie
g.    klachten die betrekking hebben op de psychische gevolgen van het zien van kunstwerken of objecten die door de bezoeker als schokkend worden ervaren. (Aanvulling Jan van Zijverden 2016). 

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het Drents Museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Drents Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze ter-mijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Artikel 4.4
Het Drents Museum is vrij te beoordelen of een klacht al dan niet (schriftelijk) wordt beantwoord. Klachten worden echter te allen tijde onderzocht en in het beleid meegenomen. 

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de informatiebalie.

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het Drents Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Drents Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Drents Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. 
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is het Drents Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs 
of, indien dat meer is;
b. het door de verzekeraar van het Drents Museum aan het Drents Museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Drents Museum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Drents Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5
Het Drents Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Drents Museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Drents Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Drents Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6
Indien het Drents Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Drents Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Drents Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Drents Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Drents Museum.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van het Drents Museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Drents Museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van het Drents Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Drents Museum of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor het Drents Museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Drents Museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Drents Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Drents Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de entreebalie.

Artikel 7.2
Het Drents Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe contact met de plaatselijke politie. Gevonden waardevolle voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door het Drents Museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de politie.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Artikel 7.4
Het Drents Museum behoudt zich het recht voor, gevonden voorwerpen die na drie maanden niet zijn afgehaald of opgevraagd, te vernietigen.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Drents Museum.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Drents Museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Drents Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Assen.