Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur
30 april extra open

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

ANBI Stichting Drents Museum
 

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de provinciale cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum
 

Doelstelling 
Het steunen van het Drents Museum door aankoop van kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Bestuurssamenstelling
Tijdens de Jaarvergadering op 16 april 2016 trad mevrouw Nita Scholte ter Horst tussentijds af en werd mevrouw Margje Sijperda-Rupert in haar plaats gekozen als bestuurslid.
De heer Meindert Doornbos werd herkozen als voorzitter.

Eind 2016 bestond het bestuur uit:

Voorzitter 
De heer M.G. Doornbos   

Penningmeester 
De heer L. Drenth  
 
Secretaris 
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema  

Leden
Mevrouw K. Homan 
De heer T.M. van Dijk
Mevr. M.E.W.M. Sijperda-Rupert

Mevrouw A. Birnie (voormalig directeur) en mevrouw M. Boersma (development) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig.

In 2016 heeft het bestuur 4 keer vergaderd.

Actueel verslag
- Op zondag 28 februari konden de Vrienden t.g.v. de tentoonstelling Maya’s - Heersers van het Regenwoud in meerdere groepen en verdeeld over 2 zalen, inleidingen bijwonen. Bijna 600 Vrienden maakten van deze gelegenheid gebruik.
- Op zaterdag 24 september bezochten bijna 400 Vrienden het Russisch Matinee in de Nieuwe Kolk. Een middag vol met kunst, theater, muziek, dans, interviews en literatuur. Aansluitend vond in het Drents Museum de opening van de tentoonstelling Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870-1900 plaats.
- Van 10 t/m 26 oktober nam een groep van 34 (waaronder 16 Vrienden) deel aan een reis naar Midden-Amerika. Deze reis werd voor de Vrienden georganiseerd door Drents Museum Reizen i.s.m. SRC-Reizen op Maat Groningen (in aansluiting op de expositie Maya’s).

Aankopen en financiële bijdragen voor het museum in 2016
In 2016 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van:
- een bronzen sculptuur (turfsteker) van Han Wezelaar (1901)
- een olieverfschilderij van H.W. Mesdag uit 1877 (Landschap nabij Vries met ploegende boer)
- een schilderij van de hedendaagse realist Arnout van Albada uit 2016 (Jamon Iberico -Pedroches)
- een basgitaar van Herman Deinum van Cuby and the Blizzards

Financieel verslag
Bekijk hier het financieel verslag: de balans en de resultaten.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557
 

ANBI Steunfonds Drents Museum
 

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Bestuursleden
De heer H. (Harmen) van Vliet
De heer H.R. (Harry) Tupan

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335