Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur
gesloten op donderdag 27 april i.v.m. Koningsdag

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

ANBI Stichting Drents Museum
 

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de provinciale cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum
 

Doelstelling 
Het steunen van het Drents Museum door aankoop van kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter 
De heer M.G. Doornbos   

Penningmeester 
De heer L. Drenth  
 
Secretaris 
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema  

Leden
Mevrouw K. Homan 
De heer T.M. van Dijk
Mevrouw N. Scholte ter Horst  

Adviseur namens het Drents Museum 
Mevrouw A. Birnie  

In 2015 heeft het bestuur 4 keer vergaderd.

Actueel verslag
- De jaarvergadering op 18 april 2015 werd bijgewoond door 30 belangstellende Vrienden.
- Op 2 april woonden 23 Vrienden een symposium bij in de Nieuwe Kolk t.g.v. de tentoonstelling de Kim Utopie, schilderkunst uit Noord-Korea. Aansluitend vond de opening van deze expositie plaats in het Drents Museum waarbij 51 Vrienden aanwezig waren.
- Begin juni nam een groep van 11 Vrienden deel aan een reis naar St. Petersburg en Moskou. Deze reis werd exclusief voor de Vrienden georganiseerd door Drents Museum Reizen i.s.m. SRC-Reizen op Maat Groningen (in aansluiting op de expositie “Malevich”).
De geplande Vriendenreis naar Glasgow  werd geannuleerd wegens te weinig deelnemers.
- Op zondag 20 september kwamen 280 Vrienden naar de tentoonstelling de Glasgow Boys, Schots impressionisme. Ze werden bij de entree ontvangen met doedelzakmuziek.
- Eind 2015 werd de 2000e Vriend van het Drents Museum verwelkomd.

Aankopen en financiële bijdragen voor het museum in 2015
In 2015 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van:
een bronzen kop van Juul Kraijer
- een zelfportret van Joke Frima (olieverf, 20x50 cm)
- een zilveren bonbonschaaltje (met email en turquoise, 1906) en twee zilveren kandelaars (met email, lapis lazuli en azuriet, 1902) van ontwerper Jan Eisenloeffel
- een Multi Touch scherm t.b.v. het Atelier, de kinderafdeling van het Museum.

Financieel verslag
Bekijk hier het financieel verslag: de balans en de resultaten.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557
 

ANBI Steunfonds Drents Museum
 

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgeven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Bestuursleden
de heer A.J. (Aldrik) van Drooge
mevrouw A. (Annabelle) Birnie

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 377 701
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335