Openingstijden

dinsdag t/m zondag, 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een 'culturele ANBI'. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

ANBI Stichting Drents Museum

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de museum cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Publicaties Stichting Drents Museum
Het jaarverslag en de daarbij horende jaarrekening van de Stichting Drents Museum zijn hier in te zien.

WNT publicatie 2017 - Drents Museum
WNT publicatie 2018 - Drents Museum
WNT publicatie 2019 - Drents Museum
WNT publicatie 2020 - Drents Museum
WNT publicatie 2021 (afkomsting uit jaarrekening) - Drents Museum
WNT publicatie 2022 - Drents Museum 

Publicatieplicht ANBI 2020 - Drents Museum
Publicatieplicht ANBI 2021 - Drents Museum
Publicatieplicht ANBI 2022 - Drents Museum

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum

Doelstelling
Het steunen van het Drents Museum door aankopen en kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

PublicatiesStichting Vrienden Drents Museum

Begunstigers
Het aantal Vrienden bedroeg eind 2022 2395.
De verdeling is als volgt: Drosten: 30, Bijzondere Vrienden: 4, Vriend-Plus: 30, Vrienden: 924,
Combi-Vrienden: 1370. Young Culture Club-V: 12, YCC-CV: 22, YCC-Kunstenaar CV: 2,
YCC-Kunstenaar V: 1.

Bijzonderheden
Het Drents Museum was wegens de lockdown i.v.m. Corona aan het begin van 2022 nog gesloten, maar kon gelukkig op 26 januari haar deuren weer openen. De tentoonstelling over Frida Kahlo kon worden verlengd t/m 18 april.
            
Bestuurssamenstelling
Eind 2022 bestond het bestuur uit:

Mevrouw M.E.W.M. Sijperda - Rupert  (Margje) Voorzitter
De heer L. Drenth (Berto) Penningmeester 
en plv voorzitter
Mevrouw F.J. de Lange - Hollema (Floortje) Secretaris
De heer T.M. van Dijk (Tom) Lid
Mevrouw H.M. Sprik (Lenneke) Lid
De heer F.J.R. van der Velden (Frank) Lid
Mevrouw A. Veldkamp (Anja) Lid

 

In 2022 heeft het bestuur 3 keer vergaderd, algemeen directeur Harry Tupan, zakelijk directeur Annelies Meuleman en Marion Boersma (coördinator development) waren afwisselend namens het Drents Museum bij deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast vergaderde het bestuur nog 2 keer over het aanpassen van de Statuten en het opstellen van een Huishoudelijk Reglement en Beleidsplan.

Jaarvergadering

De Jaarvergadering vond plaats op 2 april, er waren 40 Vrienden aanwezig. Op de vergadering werd ingestemd met de herbenoeming van bestuurslid Tom van Dijk voor een periode van vier jaar.

Wim Hammer was namens het bestuur van de Young Culture Club aanwezig om de Vrienden het een en ander over hun activiteiten te vertellen.

Activiteiten 2022

Vrienden: 

 • Op vrijdag 13 mei kwamen 460 Vrienden naar de preview van de tentoonstelling In de Ban van de Ararat, schatten uit het oude Armenië. Bezoekers kwamen gespreid tussen 16.00-22.00 uur.
 • Op zaterdag 19 november bezochten bijna 600 Vrienden in 3 groepen tussen 11.30 uur en 16.00 uur de inleiding en preview van de tentoonstelling Sterven in Schoonheid, de wereld van Pompeï en Herculaneum.

Young Culture Club:

In 2022 had de YCC vier events:          

 • in maart waren 12 Youngsters op atelierbezoek bij kunstenaar Charlotte Schleiffert in het Artist in Residence-huis van het Drents Museum en bezochten zij haar tentoonstelling Tolerance Test in het museum
 • in juli kregen 20 Youngsters uitleg van kunstenaar Sam Drukker bij zijn tentoonstelling De man in de spiegel, 100 zelfportretten
 • op 18 november vertelde kunstverzamelaar Ger Dam aan 24 Youngsters hoe hij is begonnen met verzamelen en hoe je een collectie zou kunnen opbouwen
 • op 11 december bezochten 19 Youngsters het depot van het DM.

Drosten:

 • De Drosten hadden in oktober 2022 hun eigen event, een high-tea en uitleg van hoofdconservator Annemiek Rens bij de aankoop door de Vrienden van een portret door Thérèse Schwartze en een praatje van zakelijk directeur Annelies Meuleman.        

Aankopen voor het Museum in 2022

In 2022 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van werken van:

 • Wout Muller (1946-2000), olieverf, 2 naakten, collectie Hedendaags figuratieve kunst
 • Thérèse Schwartze (1851-1918), olieverf, “Portret van Lizzy Ansingh”, ongedateerd, collectie kunst 1885-1935, vrouwelijke kunstenaars
 • Charlotte Schleiffert (1967), “Mister Johnson”, acryl/pastelkrijt op papier uit 2011 (3,5 m hoog) collectie Hedendaags figuratieve kunst en vrouwelijke kunstenaars
 • Wout Muller (1946-2000), een Kar, ruimtelijk object, geschonken namens de Young Culture Club van het Drents Museum.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl / Vrienden@drentsmuseum.nl 
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557

ANBI Steunfonds Drents Museum

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Publicaties Stichting Steunfonds

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Penningmeester 
De heer H. (Harmen) van Vliet
 
Secretaris 
De heer H. (Harry) Tupan

Bestuursleden
De heer H. (Harmen) van Vliet
De heer H.R. (Harry) Tupan

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335