Openingstijden

ma t/m zo: 10.00 - 17.00 uur

+

Menu

ANBI

Stichting Drents Museum, Stichting Vrienden Drents Museum en Steunfonds Drents Museum zijn een 'culturele ANBI'. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

ANBI Stichting Drents Museum

Doelstellingen van de Stichting Drents Museum zijn:
a. Het in stand houden van het Drents Museum
b. Het verzamelen, in bruikleen nemen en beheren van voorwerpen betreffende Drentse Cultuurgeschiedenis, beeldende kunst en kunstnijverheid, archeologie, de kunst rond negentienhonderd en hedendaagse realistische kunst;
c. Het in stand houden, in bruikleen houden, beheren en verbeteren van de aldus opgebouwde collectie, alsmede het (doen) conserveren van tot voormelde collectie behorende voorwerpen;
d. Het laten kennisnemen door het publiek van de onder letter b omschreven voorwerpen, alsmede het publiek informeren omtrent de vervaardiging van gemelde voorwerpen, de maatschappelijke en culturele achtergronden behorende bij deze voorwerpen en de tijdsperioden waarin deze voorwerpen zijn vervaardigd;
e. Het presenteren van collectie-onderdelen in hun onderlinge samenhang;
f. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid
Het Drents Museum volgt de museum cao voor alle medewerkers, incl. de directeur / bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.

Jaarverslag en -rekening
Het jaarverslag en de daarbij horende jaarrekening van de Stichting Drents Museum zijn hier in te zien.

Contactgegevens
Stichting Drents Museum
Postbus 134 
9400 AC Assen
Bezoekadres: Brink 1, Assen
Telefoon: 0592 - 377 773
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 807433433
KvK-nummer: 04058105
 

ANBI Stichting Vrienden Drents Museum

Doelstelling 
Het steunen van het Drents Museum door aankoop van kunstvoorwerpen ten behoeve van het museum financieel mogelijk te maken.

Begunstigers
Het Vrienden-tal bedroeg eind 2019 2182. De verdeling is als volgt: 
Drosten: 12, Bijzondere Vrienden: 34, Vriend-Plus: 40, Vrienden: 814, Combi-Vrienden: 1282. 

Bestuurssamenstelling
Tijdens de Jaarvergadering op 20 april 2019 werd de heer Berto Drenth met algehele instemming herkozen als penningmeester voor een periode van vier jaar. Eind 2019 bestond het bestuur uit: 

De heer M.G. Doornbos (voorzitter)
De heer L. Drenth (penningmeester)
Mevrouw F.J. de Lange-Hollema (secretaris)
Mevrouw A. Veldkamp (lid) 
De heer T.M. van Dijk (lid) 
Mevrouw M.E.W.M. Sijperda-Rupert (lid) 
De heer F.J.R. van der Velden (lid) 

In 2019 heeft het bestuur 3 keer vergaderd. De directeur de heer Harry Tupan en mevrouw Ellen ter Hofstede (hoofd publiek & partners) waren namens het Drents Museum bij de vergaderingen aanwezig.

Jaarvergadering
De jaarvergadering op 20 april 2019 werd bijgewoond door ruim 30 belangstellende Vrienden.

Activiteiten 2019
-     Van 1 – 14 maart maakten 21 Vrienden een reis naar Iran. 
-     Op zaterdag 1 juni kwamen 600 Vrienden, in 4 groepen, naar de previews en inleidingen t.g.v. de tentoonstelling Sprezzatura, vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910).
-     Op zaterdag 23 november woonden 640 Vrienden, in groepen, inleidingen bij en bezochten vervolgens op eigen gelegenheid de tentoonstelling Barbizon van het Noorden, de ontdekking van het Drentse Landschap 1850-1950. Een groot aantal van de door de Vrienden geschonken schilderijen werd hier getoond.
    
Aankopen en financiële bijdragen voor het Museum in 2019
In 2019 heeft de Stichting Vrienden Drents Museum de aanschaf mogelijk gemaakt van: 
-     De aardappelrooiers, een olieverfschilderij uit 1878, een tafereel in de buurt van     Rolde van Theo Hanrath (Haagse School), 
-     Gezicht op de Hondsrug, een olieverfschilderij uit 1913 van Julius van de Sande     Bakhuyzen (eveneens Haagse School) en 
-     Onkruid verbrandende boer, olieverf uit 1883 van Vincent van Gogh (i.s.m. Van Gogh     Museum Amsterdam en diverse fondsen).

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: info@drentsmuseum.nl
RSIN: 803160550
KvK-nummer: 41017557

Bekijk hier het Jaarverslag en de Financiële stukken van Stichting Vrienden van het Drents Museum.

 

ANBI Steunfonds Drents Museum

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (het) (de Stichting) Drents Museum of rechtsopvolgers te Assen voor het doen van die noodzakelijke of gewenste uitgaven welke niet uit reguliere inkomsten kunnen worden voldaan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen en deze geheel ten behoeve van (het) (de Stichting) Drents Museum aan te wenden. Ter verwezenlijking van het doel kan de stichting rechtspersonen oprichten.

Beleidsplan & jaarrekening
Het beleidsplan van de stichting is hier in te zien.
De jaarrekening over 2020 is hier te vinden.

Jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag van de Stichting Steunfonds Drents Museum over 2020.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
de heer K.A. (Karel) Groen

Penningmeester 
De heer H. (Harmen) van Vliet
 
Secretaris 
De heer H. (Harry) Tupan

Bestuursleden
De heer H. (Harmen) van Vliet
De heer H.R. (Harry) Tupan

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting Steunfonds Drents Museum ontvangen geen beloning.

Contactgegevens
Stichting Steunfonds Drents Museum
Postbus 134
9400 AC Assen
Telefoon: 0592 - 377 718
E-mail: m.boersma@drentsmuseum.nl
RSIN: 816088329
KvK-nummer: 04073335

 

Coronamaatregelen

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en het Museumprotocol voor een veilig en verantwoord  museumbezoek. Bekijk hier de actuele maatregelen die gelden in ons museum.